arrow5.gif (968 bytes)考官的話 01
                                                               
考上最主要還是看你跟面試的主考官有沒有緣分,有的人長的漂亮,但是就是沒得我緣....

                                                               arrow5.gif (968 bytes)考官的話 02
                                                               
老實講我面試的第一關就是看我喜不喜歡妳,親切很重要,跟我有沒有緣分很重要不然在短短....

                                                               arrow5.gif (968 bytes)考官的話 03 
                                                               
我們考官是不會選一個美貌,十足引人注目的美女,卻英文只懂二三句.......

                                                               arrow5.gif (968 bytes)考官的話 04
                                                               
我選考生的標準學歷有加分,但不是絕對的第一.....

                                                               arrow5.gif (968 bytes)考官的話 05
                                                                我會錄取狀的人不會錄取胖的人.....胖與狀如何區分?骨頭大算狀,臉上太圓算胖,這是我看人....

                                                               arrow5.gif (968 bytes)考官的話 06
                                                    
         所以當網路上考生抱怨為什麼她長的比我醜,英文比我差,郤能考上的原因,我選她是因為.....        

                                                               arrow5.gif (968 bytes)考官的話 07
                                                                想想我們可能會問的問題(尤其是與空服和自己切身相關的話題),中英文回答都準備一下。                                                                                                        
                                                                        
                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                         > > 下 20 題  <<